jeudi 26 novembre 2009

LIKAMBO YA BOKOKO EZALI KOTUNGISA , PONA NINI?

LIKAMBO YA BOKOKO MPO NA NINI EZALI KOTUNGISA?
Motuna oyo ya koyeba , po na nini likambo ya bokoko esuwaka ? Ezali solo motuna ya tina mingi na tango oyo. To mipesi lelo ndingisa ya kokamata ma kanisi na biso , kotiya yango na esika moko , mpe komeka ko pesa eyano na motuna oyo natina ya kopesa mwa mwanga ya boyebi epayi ya bandeko na biso nyionso oyo bakutani na tango oyo na libanda ya mboka Kongo , ba oyo to bengi bandeko ya diaspora . Likambo ya boyebi, mpe bonzogeli bokoko ya ba yindo ezali likambo oyo ezali kokoma na tango oyo ; na loboko ya mobali , lokola likonga mpo na kolonga mpongi ya kotelema oyo moyindo a milalela na ye . Kasi na loboko ya mwasi ezali na bato bayike oyo bazali kosepela te na lolenge bokoko ezali katelemisa bayindo . Bango bami pesi mosala ya kotelemela yango na ndenge ya kosakana te. Solo nyionso wana ezali kaka na tina ete moto moyindo akoka ata soki moke te kolamuka na mpongi ya liwa oyo azali na yango.Mpngi solo oyo ememi mokili na ye na buzoba mpe na pai ya liwa . Na ba ndeko oyo , to zali komituna soki bazali kosala mosala wana kaka na tina ya bozangi koyeba ? Na tina ya motema mabe? To mpe bazali yasolo kosala yango na  tina ete  na esikaba telemi na likambo oyo ezali malamupo na bango ete mabunga na biso ezala obele bongo ? Lokola lisusu totuni , soki  bazali kosalela yango mpo bayebi nzela mosusu te ? Lokola Mundele alakisa bango kaka nzela moko wana ya ko boma kibobango??
To zali kotuna motuna na bosolo nyionso na ba oyo bazali kobundisa bokoko. Ba oyo ba zali kobundisa na mino , mansaka , na ba kamo , na makila na bango lokola; na ko luka kopekisa bayindo bakoka kotala lolenge kani bakoki koluka libiki na likama oyo ekutani na mabele na bango na bokimeli na boyebi na bwanyia oyo bato na kala bazalaki kosalela? Mpe na sima na yango kosangisa na oyo ya lelo na tna ete ebota mbuma ya sika !!
Soki to tuni ba oyo nyionso ba zali kobundisa likanisi oyo ; motuna ya koyeba na solo eloko nini ezali kotinda bango na etumba wana ?
Mpo solo likanisi ya kozongela bokoko na bayindo ezali koya lelo oyo lokola mopepe ya makasi oyo ememaka sango ya mbula ya ba kake . Ezali koya lokola moto ya zamba oyo ekimisaka ba nyiama nionso. Mopepe oyo ezali kobeta na tango oyo ya bilaka, na tina ya kolamusa mwana Kongo mpe bayindo na kotelema mpe kozwa bokonzi ya mabele na bango, bango moko.
Bandeko soki to tuni bato oyo na bosembo nyionso ndenge tolobelaki yango mwa sima . Yasolo na kati na biyano na bango to zali kaka komona bozangi mayele ya kopesa mpwasa na makanisi oyo ba zali kobimisa. Mbala ebele , ezali kaka maloba ya kolinga kokima bosolo nde ba zali kobimisa ( ba excuse). Ba mosusu ba koloba ete , bazali kobundisa likanisi oyo na tina ete baaye bazali kotelemela yango , ba pesa nanu te bososoli ya solo ya likanisi ena . Misusu ba koloba ete likanisi ya bokoko ezali kolakisa na mpwasa nyioso te mibeko ya solo ya boyebi ( scientifique). Tango mosusu tozali komona ete ezali nde makanisi oyo ezanga moto na makolo nde ezali kolanda. Neti , bazali koloba  ete , bakoko na biso ba tikala kosala eloko moko te ya malonga na evandeli na biso ya mikolo oyo to la vie moderne , to mpe la civilisation moderne.
Soki to tali malamu , malamu  tokoki koloba boye ete  ezali  epayi ya bayike  nde kozanga bososoli ya koloba ete bokoko na bayindo ezali nde nzela na bondoki ezali eloko ya mabe , ezali misala na Satana oyo lokola kaka bo Ndimi  ya ba paya oyo ba ndimela etangisa bango.
Ezali solo  ete ba mbeba ebele esalema na kombo ya bokoko na kati ya mabele  na biso , mpe na mabota ya bayindo. Solo kokamwa te, soki bilenge bayike bakoma kokima likanisi nyioso oyo ezali komema bango na nzela ya bokoko. Lisusu mpe lokola , na nzela ya kelasi mingi mingi batangisa bato ete bokoko ezali eloko moko ya bozongi sima , ya bosoni , ya bonyiama . Kokomwa te lisusu, soki bana ya mikolo oyo ba zali kokima yango , mpe kobwaka bobiso ! Na tina ete kozanga koyeba ezali liwa ya ndambu te kasi liaya mobimba .
Eloko esengeli to beta sete lisusu awa , ezali ete bokoko ya bayindo na lolenge to ye kozwela yango na tango oyo, ezwua mpe ma bungi mingi uta na Ma fua ya  colonisation . Kokonzama ya tango molayi na bamindele! Solo esengeli to zalaka na soni te ya kotatola ete . Yasolo kokonzama na ba mindele ebebisi bizaleli na lolenge na biso ebele . Lisusu ekomisa biso lokola bato moko oyo bazali komisolola lisusu te. Ebele na bobiso ekoma komona kaka lokola ya mabe ata soki ete na libandeli ezalaka penza bongo te!


Yango wana na botali matata nyionso oyo ezali kokomisa  bososoli ya bokoko na biso pasi , mpe lokola bato bayike bazali kotuna biso mikolo nyionso soki bokoko na biso ezali solo koloba eloko nini? to monaki ete ya solo tango ebelemi , tango ekoki na tina ete tobanda ko tiya na makomi tina ya solo ya bokoko na biso bayindo.
Na kosukisa  lokasa oyo esengeli lisusu ko benda matoyi ete ezali na bokeseni makasi na kati ya liloba oyo to lobi BOKOKO na BAKOKO.
 Malembe na esika oyo , Bakoko ezali ba bokulaka , batu ya  yambo oyo to zali bakiteli na bango . Kasi bakoko ezali lisusu ba oyo bakozala  ba kiteli na biso.
 Bokoko ezali lisanga ya mibeko , bwanyia , mayele  na boyebi ya botambuisi  bomoyi na biso , mabota  na biso , na ekolo na biso oyo BAkoko na biso batikelaki biso lokola libonsa .


Mokonzi LEOPOLD WA BA BALE

Ekokamwisa bato ba ike, ba konituna tina  nini na ma solo ya bokoko na biso tobandi lisusu kolobela Leopold wa babale oyo zala na ye koko na bisote ? Solo ba ndeko balandi ezali mpeza na tina tolobela likombo ya tata oyo.


Kasi liboso ya kolobela na mozindo tina na yango mpe kolakisa soki bokoko na biso ezali nini . To meka nanu kotala esika nini solo moyindo azali ya kobunga lelo oyo !, lisusu lmpe lokola soki mabnga na ye ezali nini?
Solo yango nde ekotinda biso tolobela likambo oyo etali mbela (discours) oyo mokonzi ya belejika Leopold II a salaka na nkoto moko kama mwambe zomi na mwambe na mine (1884) na tango oyo azalaki kotinda ba Nganga Nzambe,na ba missioni , na mabele na Kongo . Solo soki to zongeli Mbela wana malamu na eteni na yango ya songolo. Tata oyo, Leopold wa babale, apesaki mitindo na ba Nganga Nzambe na ba missioni na tina ya kotangisa ba Nyingalakata ya bayindo ko kanga boyebi , na boNzambe na bango kaka. kasi kozala na bososoli na yango te. Ezai malamu kokanga boyebi lokola chaku ( ndeke ) kasi kososola te lokola batu.

Papa Nkusu Nzalampanda na Ngola oyo azali moko ya ba songia nzila ya bayindo na tango oyo . Amemaka biso na bososoli tango nyioso  oyo azalaka na masolo na biso na tina ete, kososola esika kani pasi na biso ehuti ezali na bosenga ya kososola likanisi ya mokonzi ya ba beleji Leopold wa babale, oyo azalaki kotambola na kolanda matabe ya bakoko na ye . Leopold II , solo a tunaki mituna  mpe azwaki eyano na Lolenge kani esengelaki kosala na tina na kokanga bayindo na bohumbu ya libela.Na tina ete bazala kaka kosalela ba ndeko mindele  na libela  .Moyindo na nzela ya kelasi , ba Mindele ba tangisami mingi mingi te kososola makambo kasi kaka ko kanga ya ngo okola chaku  na ndenge bapeselelaki ye yango  to mpe ko boya yango soki ezali na llenge ya ba mindele te . Mpe lisusu Leopold wa babale na kati kaka na mbela na ye alobaki na ba Nganga Nzambe, na ba Missioni ba sala nyionso mpo ete ba bosamisa ba yindo bokoko na bakoko bango nyionso  na botangisi bango kaka kobelela:  ba santu maria , ba yesu oyo bazali bakoko na bango te mpe bakoki koyoka bango soki moke te.
Ata soki omoni moyindo azali kobeta tolo ete :"ngai na tanga mingi . Na zali na boyebi". Yebaka kaka ete akanga kanga makambu oyo ba pesa ye ndingisa(permission) ya ko kanga epayi ya ba Mindele na nzela ya kelasi . Lokola kaka chaku , lokola kaka kinga akanga yango. Na botali kaka mbela ya Leopold wa babale tokoki komona ete ya solo mbela na ye elandemaki na bokebi nyionso kino mokolo ya lelo . Yango wana solo tokoki komona ete lelo oyo mwana Kongo a koma mbundeli monene ya bo Nzambe ya ba paya, na ndenge ya ndakisa  . Na kanisi na kati ya lilita na ye sorodiongo oyo ya leopold wa ba bale azali kosepela mpe kobeta maboko, na koganga ete : "ya solo ba ningalakata oyo balandi likanisi na ngai na bokebi nyionso. "Tokoloba wana na ndenge ya kolakisa ete yasolo mabe ayo ya kokanga kanga mpe kozanga bososoli ezali mbeba oyo ebomi biso makasi na moyi mwa lelo na mabele ya Katiopa (Afrique ) mobiba . Tala esika to bungisi bomoto na biso nyionso to komi lokola bato bazali na tina lususu te na mokili oyo ya batu . Kasi esengeli ba ndeko  tangi bolanda biso na bokebi nyionso . Pamba te , tozali koloba te , bana ya katiopa esengeli ba tanga kelasi ya mundele te . Kasi to zali kokebisa awa ete , lolenge ya kozwa boyebi na biso na katiopa esengeli ebongwa na tina ete ekoka kobota bato oyo bazali na bomoto nakati na bango na tango oyo bazali kokanga ba mayele mosusu oyo tozalaka na yango te . Bato oyo bakoki kosalela mito na bango na tango nyionso, na esika ya bato oyo bazali kaka bindima ndima , bikanga kanga . Ya solo to yebi tina ya kelasi ezali ya motuya kasi esengeli ebogwana . Na tina ete mbuma na yango ezala bokende liboso ya Katiopa. Ata awa na poto soki otoli malamu kelasi ya ba chaku ezali . Lolenge bazali kotangisa bana na bango oko mona ete mingi mingi ezali kaka lolenge wana na tina ete ezali malamu mpona kokonza batu ya bongo bazanga bososoli. Ezali malamu ya kokonza bato bazala lokola ba chaku . Pamba te bo sosoli ya solo ezali kotangisama kaka na ba ecole mystique na bango to boyebi ya lokutu na ba oyo ba ponami mpo na kokonza ba misusu to la classe elite .
To zongela Katiopa mpo yengo nde solo etali biso. Tosi tolobelaki yango bato ya mayele ya Katiopa (Afrique ) ba tangisaka bango mingi mingi te lolenge ya ko zala na boyebi ya solo . Ezali kaka tango mosusu na bokasi ya basusu nde bakomaka na bososoli wana to mpe ba botamaka lokola bana ya bilembo. Awa to koki kotanga ndakisa ya bato lokola Papa na biso Okitasombo Lumumba oyo ayebani mingi na kongo ya Patrice Emery Lumumba oyo atangaki na ye ba univerisite  te ,kasi azalaki solo mwana ya bilembo.

Bato ya kelasi ya chaku mingi basepela kaka kosalela ba mindele na tina ete bango nde basalaka bomoto na ba oyo na nzela ya kelasi . Ezali kokamwa te soki mingi ya baye tobengi bato ya mayele ba sepelaka na bango kaka kosalela ba mindele mpe na tongo ba mindele bazalaka lisusu na posa na bango te ba bwakama libanda lokola bibwele lokola  ndakisa ya ba Empereur Bokasa , Marechal Mobutu , Idiami dada mpe bongo na bongo . kasi mpo na nini tozwaka mayele te ?


Na kati ya mpitakani wana , ezali solo na bana mosusu ya Katiopa oyo ba zali kobunda mpe kotelema na tina ya kozongisa bandeko na bango na nzela . Na kati ya boyebi ya kelasi oyo to bengi domaine scientifique .Tokopesa awa matondo epayi ya ndeko na biso Professeur Kalele Kabila oyo azalaka ko kangisa na universite ya Lubumbashi na tina ete ye asosola ki mpe akomaki kotangisa na bayekoli na ete:" lisolo ya solo (Scientifique ) ezali lisolo oyo ezali kokokana na ndenge likambo ezali . Lisolo ya solo (scientifique) ezali oyo babeti yango na ndenge ezalelaki.Lisolo oyo bayanoli yanga kaka na ndeka ezalaki " kasi lisolo oyo ezali kaka kotosa mibeko ya kokoma na lolengeyaba mindele te . .. Na esika oyo ye aboyaki kolanda nzela ya balakisi na ye ya kala ( ba mindele ) oyo balobi ete na tina ete lisolo ezala ya solo mpenza (scientifique ), esengeli elanda mibeko oyo mondele atelemisa lokola esengeli lisolo wana ezala na bozwi ba temoin ya bamindele to oyo bamindele bandimela. Elingi koloba lisolo  tina ezala solo esengeli esimbeli  na yango efanda na  kosimbisi ya koko ya basusu  . lokola ete soki na lobi bongo , ( ndkisa yalisolo) ezali kola koko songolo to mpakala ya mundele alobaki. Ya solo tosali kozongela awa te makanisi ya ndeko na biso Mbuta Kalele , kasi ya solo alakisi biso ete , na tina ete moto abanda kobimisa makanisi ya sika esengeli azala na bososoli ya solo mpe bomoto na ye na esika na yango . bososoli oyo eyaka na sima ya botuni solo nyioso mutu na tina ya likambo wana . Pamba te soki bososoli ezali te to koki kobimisa makanisi ya sika te ! Tokoki kozala ba boti  makanisi te .  Omona wapi chaku a bongola likanisi na ye? To abimisa likanisi ya sika? Yango mpe nde ekosala ete tokoka kotombola boyebi oyo ekobikisa mboka mobimba , na tina ete baloba ete" soki ozali kokanisa ; nde ozali . "

Na kati ya mabunga nyionso oyo . Bana ya mboka ebele ba komi fongola miso , kotelema mpe koluka lolenge kani ya kokanisa, kasi mingi koluka ndenge ya kosala mpo na kobongisa , kopesa lisungi na kolakisa kaka lolenge ya kolongwa na kati ya pasi oyo.
Na kati ya bato ya bwanyia oyo , ezali na baye bakanisi ete esengeli kotelemisa lisusu Kimoya ya bayindo , kozongisa bomoto na bango, oyo esi ekufa ,na sika na yango. Kozongisa bomoto ya bayindo ezali lokola mbotama ya sika . Pamba te moto azali elimu ( kimoya  ) oyo alati nzoto oyo zali na esika naye, elingi ko loba ekolo.  Nakati ya botelemisi kimoya , bomoto ya ba yindo to mpe lisusu mbotama yasika , likanisi epesamelami mingi na kopesa lokumu na bokoko na bato na bato.
Solo likanisi oyo epesama nango  na tango na kala na ba mobu nkoto moko na zomi na sambo (1970) na ba bato ya bwania ebele ya KAtiopa (Afrique) . Nakolanda kaka likanisi wana ya ngo eloba na ngo malamu Mkumu Cheik Anta Diop :"Mpo na kobinisa lisusu moto na kati ya mokoli na pasi oyo a mikotela . esengeli azonga kobwaka liso na ye na kati ya mboka ya EKA PHTA oyo to bengi  Eki Pata (Egypte pharaonique) . Na tina ete Kuna na nde esika Bobiso ya solo etikala ."
Kasi likanisi wana esengeli esalema te na lolenge oyo Nkondo Marchele Mobutu Sese Seko ya kongo amemelaka yango . Natina ete loyenge ya Nkondo Mobutu ezalaki kaka Nzela ya moyibi na bonyiama oyo epesakaye ndingisa ya ko wanda na ebonga ya moto ya mboka mpo na mikolo ebele , na tango oyo Mboka esalaki kokufa na ndenge moko yakosakana te. Nakanisi lolenge ya moyibi ya ndenge wana ezali solo oyo bokoko ezali kotelemela te . Bato mosusu ya minoko mabe ba zali kolinga kosalela mabunga ya Nkondo Mobutu mpo na kolinga koloba ete bokoko ezali mabe . ezali bongo te. Kasi ezali mawa yakomona ete ba oyo ba zali kolobela kaka mabe ya bokoko ba zali komemela biso eyano mosusu te mpo tosikola bomoyi ya bayindo soki te kaka ba eyano oyo eboma bobiso mpe mema biso na se ya bato nyionso ya mokili  , lelo soki ba mbula kama na kama .
Likanisi ya bokoko ezali nzela ya bosolo mpo na kosongisa bomoto ya bayindo. ezali nzela ya mbotama ya sika ya Katiopa mobimba na tina ya kozala lisusu bato na bomoto. Umutu Wa bantu eloba bandeko na biso ba Zulu, Solo likanisi oyo lokola tolobelaki yango ezali koya lokola mopepe ya makasi oyo epesaka sango ya mbula ya ba kake , lisusu lokola moto ya zamba oyo ekimisaka ba nyiama nyionso na zamba! Ezali koya kolamusa , kosekwisa , mwana Kongo oyo akoma komikanisela  lo kola moto na mayele na tango oyo ye akoma solo bolole  na kati ya mokili mobimba.

Yango wana lokola boyebi ya bosolo ( la science) , bokoko esengeli ezala na biteni ebele to( Plurie disciplinaire), pamba te ezali kotiya likolo na mesa mutuna ya motuya mpenza , kobimisa bososoli na yango mpe kosalela ya ngo. Ezali kozala ata na mawa soki moke te natina ya koluka bosolo . kasi mingi mingi ezali kobanda na kati na bobiso , oyo toyebaki , oyo tozali mpe kobimisa yango na mpwasa.
To pesa awa ba ndakisa ya biteni oyo bokoko esengeli ezala na yango.

1. Na ngambo ya oyo etali ma ye maleka na mabele na biso to mpe histoire .

Likanisi ya bokoko ezali kosenga natina ete mosala esalema makasi pamba aye maleka ya  solo  na mokili na biso ekoka ko komama mpe koteyama na biso moko mpe epayi ya bana na bakoko  na biso . Nkondo Patrice Lumumba alobaka :" Bomoyi ya Kongo ekokomama malamu malamu kaka na bana ya Kongo bango moko."
Likanisi oyo etali bokoko ezali kopesa longonya  makasi na baluki boyebi ya bakoko na biso uta Ekipata (chercheurs)na tina etali ma ye maleka . Ba yika mpiko na tina yakoluka ko koma  yango  na sembo mpe semba  nyionso. Lisusu  kosala mosala malamu na botie pembeni ba lokuta oyo etangisa ba mindele lokola. Mboka na Ekipata ezalaki na ngambo ya Asia occidentale mpe ezalaki ya ba mindele oyo bazalaki na mposo moyindo !!! to mpe ezalaki ya ba mindele.  Ndenge ezali na kati ya dictionaire ya oxford university ne ndenge ya ndakisa . Kasi kolakisa ete solo Ekipata ezalaki ya bayindo oyo sikoyo bakitaki na kati ya katiopa mobimba mpe na moyi mwa lelo bazali kowanda ko banda likolo ya katiopa ti na se , na ba mboka nyionso oyo ba yindo ba kutani. Ba lokuta lokola Diego Cao ezali moto ya yambo  oyo a komaki na esika oyo mayi ya ebale ya Nzadi ekwayaka na Kalunga (ocean) cad Embouchire na 1482 Nkoto moko na kama mine na zomi na mwambe na mibale , lokola bakoko na biso bazalaka bango nyionso ba kufamiso kaka yamoko nde akokoki komona yango?

Sphinx na Pyramide ya KUFU(KUFWA)
Ma ye  ma biso ya kala na Ekipata esengeli ebetama na lolenge esengeli . Na tina ete ezali biso bayindo nde tozali bakitali ya Ekipata mboka mpe bakoko na biso ba bengaka Kemet (K-M) elingi koloba mboka ya bayindo oyo eyaki kobota Mboka oyo to bengi Kongo (K-N) solo na botali malami tomoni ete bakomo mibale wana ezalaki koloba kaka eloko moko bokoki kotanga yango na( discussion Wikipedia Kongo).

Ezali kombo ya Eki Pata oyo elingi koloba" awa molimo ya Tata azali" to mpe "Awa kimoya ya Tata ". Yango nde ba geleki (grec ) ba bongolaki na monoko na bango Egypte. Maye ma  solo ya Ekipata , Napata , Monopata , Kanana , Mpungwe ,  esengeli ebetama epayi ya biso na bana na biso epayi ya bato moyindo oyo ba zali kolanda masolo yango mpe oyo bazali kososola bobiso. Masolo ya Kongo , ya Mali ,Ba Kuba , BaLuba , Bena Zulu, ya Ba songe, Songye na ya bokonzi nyionso etelema na Katiopa esengeli ebetama na mozindo mpe na sembo nyioso....
Baluki Maye maleka , na ba beti Masese (historiens) na biso bana ya Katiopa lokola Tata COOVIS GOMEZ, Tata Obenga , Tata Sthimpaka , Tata Bwemba , Tata Onotunde esengeli bayika mpiko na mosala kitoko oyo bazali kosala na kolanda matambe ya Mfumu Cheik Anatadiop . Awa mpe tokobosana te tata Ne Mwanda Nsemi yo azali longi ya kongo na mosala kitoko oyo azali kosala na kokoma masolo na biso uta na se ya katiopa na ndenge to mata na likolo lelo oyo.
Na tina ete misala na bango ezali mayi ya bomoyi mpo na biso bayindo! Na bososoli maye maleka  wana tokoki koyeba esika nini bokoko nabiso basalaki mosala malamu mpe esika nini bango ba kwayaki na motambo ya bapaya . Pambate esengeli toyeba yango malamu. Na tina ya kososola maye mazali kokomela biso lelo oyo, esengeli to yeba oyo ma lekaki lobi ; lisusu na boyebi lelo nde eko mema biso na koyeba oyo to koki kosala mpo na lobi kuna .

2.Na likambo oyo etali Bo Nzambe ,

bato oyo batelemili mpo na bokoko na biso , balobi ete lokola losambo, bo Nzambe ezali eloko moko ya motuya na likombo etali bomoto ya bato . Esengeli mosala ya makasi esalema sa nzela wana na tina ya koluka mpe kozongisa bokoko na biso na makambo etali losambo na lolenge bakoko na biso batambwisaki ya ngo na EKI PATA . Tozongela ko belela bakulu na biso oyo balonga na Bisimbi   . Mosala ezalama na bososoli ya balokota na biso na tina ete mwanga epesama na makambo etali boyebi to etalieli na biso ya mokili ya molimo  to mpe lisusu yamozindo ya mokili . Nzambi ezali nini ? elingi koloba nini   ? Nzambia  mpungu Tulendo  ezali nini? Molongo na biso ezali lolenge kani?
Mpe bakombo nyionso oyo ya bokeli eyebani na yango na kati ya Katiopa(Afrique ) mobimba . Lisusu bakotiya molende natina ete bana ya Katiopa ba tika ko landa bokoko ya baninga mpe bazongela bokoko na bango moko , bo Nzambe na bango moko. Likanisi ya bokoko elinga elakisa na mpwasa nyionso esika nini lolenge  ya bapaya ekotisaki biso na bobungi na mikanda na bango misantu. Basokolaka  , mpe kolamba mbisi kaka na mayi oyo kakangelaki ya na yango.

3. Na likambo oyo etali ba nkota(Langues).

Likanisi ya bokoko ezali kolendisa bato na bozongeli bosaleli ya ba nkota na bango na kati na misala nyionso. likanisi oyo elingi kalongola lolenge ya mabe yakokanisa ete soki moto azali koloba nkota ya bapaya , ba mindele elingi koloba ki francais , ki anglais to bongo na bongo, elingi ezali kolakisa ete azali na mayele ! Mpo kozala ma mayele elingi loba kozala na lolenge ya bososoli makambu mpe botali makambu na tina ete emema bokendi liboso ya mokili na yo. Esengeli mikanda na biso ezala kokomamema ba bankota na biso . tina likombo oyo olobi malamu esengeli ososola yango malamu.

4. Nalikambo oyo etali bososoli ya lolenge ya kokamba bato (science politique, ) mpe boyebi mosusu lokola Medecine , pharmacie ...

Eyebana mokili mobimba ete, kolongola likabo ya motuya oyo Katiopa apesa na mokili ; elingi koloba moto ye moko na tina ete moto ya liboso na mokili abotama na Katiopa ,esengeli toyeba yango ete boyebi mpe yaliboso ebota maka kaka na Katiopa . na tina ete moto oyo abotamaka na katiopa na botuni mituna kili kili ya ngo nde etindaka asosola lolenge ya komibikisa na mikakatano lolenge na lolenge .  Na ndakisa soki azali kobela  ye moko azalaki komilukela kisi, na kobota ba mayele lolenge na lolenga ya komibikisa (medecine na pharmacie.) , na tango esngelaki  a tonga ba ndako ya ngo wana Architecture ebotamaki  ,esengeleki azala na mboka , yango mpe mbotama ya politiki, socioligie , commerce , finance etc.. amitunaki mituna na tina yakoyeba soki akomaki na mokili ndenge nini na mokili ? azali kosala awa nini ? mpe akokende wapi soki akufi yango mpo ebotaki bo Nzambi  to la spiritualite .

Tala lisusu esika oyo likanisi ya bokoko ezali kosenga ete noyindo abanda lisusu konitunaka mituna ya mozindo mpe ayeba kotelemisa mikano kani ya kotia makanisi na ye na kati ya makomi to travail scientifique. na bosaleli biloko ya yemoko oyo ayebi malamu.
Na politiki lolenge ye akokamba mboka na ye esengeli atalelaka bokoko na ye ! azala na bososoli ya tina ya bokonzi. Eloko nini elingi koloba kokamba bato oyo ye akela te . Ezala kaka te lolenge ekoma nayango sikoyo ya kokamba mboka na koboma , kobangisa mpe koyiba nkita(richesse) epayi ba bato mike oyo ba zali na moto ya ekolo!
Mokonzi esengeli ayaba yango malamu ete azali na mosala makasi (responsabilite') na miso ya batu , ya bawe, ya bakulu mpe ya  Nzambi. Likanisi ya bokoko ezali kosenga ko sthiopa  makanisi lisusu na   tina ya kibokonzi. Lolenge kani moto okoki kokamata mpe kosalela bokonzi ya mboka , kasi ezala na ndenge ya kibobiso .
Na tango ya kala na Ekipata Mfumu  FE AA to FELALA (Paharaon) azalaki Tata ya ndako pamba te tina ya kombo oyo pharaon yango wana Tata Ya ndeko. Na esika wana azalaki kotalela makambo nyionso oyo etali ndeko na ye azalaki lisusu mokambi na Nzela ya molimu. Soki na ndakisa , na kati ya libota biloko yakolia ezangi .Esengeli bongo na moto ya yambo  tata  ebeta  moto  tina  aleyisa libota na nye .Kasi soki ya solo  biloko ezangi esolo ye bongo moto ya liboso esengeli akanga libumu bana balia. lokola ya lelo te oyo mikonzi bango bazali ko zala  lokola bazali na lola na esika oyo bato nyionso ya mboka bazali na lifelo... Ndakisa oyo ya bokonzi esengeli ezala bongo na esika nyionso oyo bokonzi ekutami.
Mokonzi esengeli atiya ma mayele naye na kati ya bokoko na ye natina ete azalaka mohumbu ya mayele ya bato mosusu . Azala muhumbu ya mayele ya ba franc macon , ba rose croix ya ba paya oyo ekotiya ye kaka na kati ya boloko na molimu na tina ete akoka kozala na kati na bomoko na ba oyo ya ye.

KAKA IMHOTEP


Awa tokolobela lisusu mwa muke likambo etali bakisi . esengeli to yeba ete lokola tolobelaki yango mwa liboso ezali nde na mboka Ekipata esika likambo oyo etali kobikisa bato na bokono na nzela ya bakisi ebandaki ( medecine na pharmacie ) epayi ya koko na biso IMHOTEP oyo azalaka kuna na mobu 2200 ans liboso ya mbotama ya YESUS. Ye solo nde azali tata ya Medicine oyo ba mindele ba zali kosalela na moyi mwa lelo oyo. Tina ete Hyppocrate oyo azali tata ya medecine kolanda na bamindele ye akendaki na ekipata esika atangaki epayi ya bayokoli ya Imhotep boyebi nyionso wana . Solo na kati na mboka ya Ekipata na sima ya liwa na KAKA IMHOTEP oyo kombo elingi koloba IM na kati na ye , Hotep elingi koloba kimia ; bakoko na biso ba pesaka ye lokumu nakomatisa ye na molongo ya bakulu balunga to (Saint ou les dieux) esika bazalaki kobelela ye soki basali na likama ya bokono oyo bazali kokate. Soki totali yango malamu ata na bankota na biso kombo wana etikala : MUCHIMA ,MOTEMA ,MTIMA, TIMA . na tina ya kokumisa ye. Elingi koloba ete likanisi ya bokoko ezali kolinga kozongosa lisusu lokumu na ba kisi na biso . Kolinga mpe kotalela epayi ya bamindele lolenge kani ba bongisa yango soki tokoki mpe koyekola oyo babongi sa yasika .
Koyikisa mpiko na koluka na tina ete tokoma na bakisi na biso to tika kozalaka kaka na sima yabakisi ya ba midele lokola tozali na banzete te na mboka na biso . koluka ko quantifier , mpe koluka dosage na oyo ya biso moko . Yango wana na kolanda matambe ya Kaka Imhotep , esengeli ete boyebi ya bakisi esala kotangisama na tina ete tokoka kozala na yango etambolaka elongo na medecin ya ba mindele .
Likanisi ya bokoko ezali kosenga na bakonzi bakoka kotia ordre na esika wana pe kosala ba hopitaux esika boyebi na bakisi na biso ekoki kosala mosala na yango. Mpo tokoki kotikala bahumbu ya bakisi ya bamindele te mpo na libela na likambo oyo etali bakisi .

5. Na makambo oyo etalikotonga ba Ndako

Awa to lakisi na nko bilili mibale oyo mpo na komosisa ete mpo na ba oyo nyionso balobaka ete ba tango na kala bakoko na biso bazalaki na bandako te to mpe bazalaki kolala likolo na ba nzete . oyo nyionso ezali lelo toyekolaki nde koyekola epayi ya ba mindele . To kanisi ezali lolenge yakolakisa ete solo toniyebi te . Solo moto moyindo oyo alobaka ndenge wana azali ata na likanisi  mokote ya oyo azali. Mpo bandako yakitoko ezalaka epayi na biso kobanda tango na Ekipata , Kanana , Napata , MOnomopata , Mali mpe bongo na bongo . Ba mboka kitoko ezalaka mpe na etongeli na biso moko.

Botala Ndako oyo kitoko ( en etage) na tonga na Empire du Mali na 12eme siecle na NDJENE.

kino mikolo myia liko ezali.
Mboka ya Napata
Likanisi ya bokoko ezali kosenga mpe kolendisa bayindo na totelemisa lolenge ya kotonga na bobwaki miso na lolenge bakoko ba tonga. na tina ya kolakisa ete to zalaka na boyebi ya kotonga ya makasi mpe ba ndako kitoko .

Solo likanisi ya bokoko ezali koloba ete , ata ba bamboka na biso esengeli te kaka to tongaka yango lolenge ya bikolo ya ba mindele ?ezala lokola copie to caricature ya ba mbokaka nabango ? Lokola bayindo to yebite tina to lolenge ya eloko kitoko te! Mpo na kolakisa yango ezengili kaka to tala ndenge batongaka ba Mbanza ya Ekipata ya Monomopata , ya ba KWAZULU ba ndako ya cercle mpe ya carre' ya kitoko.


Na mokuse to koloba boye pamba te mingi ya koloba mpe kokoma ezali kasi esengeli to yeba ete , biso bayindo to tika komilela kasi to banda nde kosala mosala . Mosala ya makasi esengeli ebanda kosalema mpo te biso mpe to lakisa na mokili bwanyia oyo Nzambi atia na kati na biso. Likanisi ya bokoko ezali kosenga moyindo azongela bokoko na ye mpe ayekola komiyeba na tina ete ba loba :"linga omiyeba nanu yomoko liboso ete oyeba baninga, linga omilinga yo moko liboso olinga baninga."

Na Ndenge ya bosukisi ma solo oyo tokoloba nini?

Likanisi ya Bokoko ezali mopepe oyo ezali koya ko sekwisa bayindo oyo bakufa na kati na molimo na bango. Ya ngo ezali kosala ete ba yindo ba koka lisusu te ko zala na makanisi ya solo na sembo yionso mpe makanisi ya bango moko yo ngo to bengi bobiso.
Mopepe oyo ya likanisi ya bokoko ezali na ba biteni ebale oyo ekosimba misala na banzela ebele. mingi na boyebi ya solo to Science . awa to lingi koloba likanisi oyo ezwaka boyebi na botali makombo na kati ya biloko ya mokili mpe bososoli mikono , bwania nini ezali na kati ,ya ndenge biloko esalemaka ,kasi mingi kobinisa lolenge kani tokoki ko zongela kosala biloko oyo ne lolenge to lingi mpe epesa biso litomba .
Awa na  koki kozwa ndakisa ya Mbula lolenge ebeta ka . Koyeba soki mayi wana ehutaka wapi ( na ebale) ekonaka na mopepe ndenge nini ( soki moyi ebeti ya ngo) mpe esongelaka biso lokola mbula ndenge nini ( soki mopepe ekindiki yango na esinga oyo ezali malili) sima ya kososola ete ezali moto ya moyi tango ebetaka mayi yango nde tina ya mbula to yeba kosalela yango na litomba na biso moko.
bokoko ekotelemela mpe bozongisi ya bobiso na ndenge etali bonzambe na biso.  Na koyemba nini to nani NZAMBI mpe mokili ezali lolenge kani ? mpe etambolaka lolenge kani? 
Lisusu kotelemisa makambo na kala , masese makala , na tina ete soki toyebi lisusute oyo maye maleka kala, tokoki tososola maye mazali kosalema sikoyo te. Natango tozali kososola oyo ya lelo te tokoki koyeba maye makoya lobite.
Ezali lisusu ko zongisa ngala ya ba kisi na biso ya bokoko kasi ezali kosenga ete toluka lolenge ya kotambwisa yango elongo na bakisi ya ba mindele oyo esi ezwi mwa liboso na oyo ya biso na bisika mususu  lokola mpya biso ezali na mwaliboso na bisika mpakala . Natina ete tokoki kotikala ba humbu yabakisi ya bamindele mpo na libela te.

Likanisi ya bokoko elingi koloba te kozonga sima kasi ezali nde kokende liboso na komiyeba biso moko . Bayindo esengeli balongwa na esika oyo ya komilela lelaka mpe babanda kosala mpe kotambwisa mokili na bango na ndenge ba moni ete ekoki. Oyo nyionso na botali mingi mingi lolenge kani ba oyo baye liboso na biso bazalaki kosa. To zali koloba te ete bandeko batika kotinda bana na kelasi ya banindele . Kasi tozali nde koluka lolenge kani kelesi ekoki kozonga ebundeli oyo ezali kalamusa bana  nabiso , libaso ya maye esengeli basalaka mpo na mokili na bango na bobosani te bobiso . Ba longwa na boyekoli ya chaku elingi koloba kokanga makambo kaka mpo na kozwa ba pont kasi ba zala kozwa mateya ya bososoli biloko ma tina ete mitu ebanda kasala mpe bomoto ezonga. Likanisi ya bokoko ezali bolobi na biso. Yango nde ezali Ndoto na biso bayindo ya kozala na mokili oyo mpe kozala ko sala elongo na ba ninga ya mikili misusu mpo na kosunga mabele oyo.

vendredi 20 novembre 2009

SUR LES PAS DE YAYA KIMPA NVITAVIVE MAMA LIKEMBELikembe:

LA HAINE

L’ennemi du congolais c’est le congolais lui –même....

Je ne comprend pas comment un être humain peut détester sa patrie ? Le sol que Dieu lui a donné pour vivre et donner sa contribution pour son développement càd continuer l’œuvre de Tata Nzambia Mpungu .

Une poignée d'individus congolais égoïstes, assoiffés d’argents, cherchent le pouvoir uniquement pour s'engraisser, eux et leur famille et s’en foutent éperdument de la nation. La souffrance du peuple ne les intéressent pas. Leurs priorités principales est de voler, piller, corrompre et se faire corrompre . Ils utilisent tous les moyens possibles, imaginables et inimaginables pour garder leurs pouvoir . Ils amassent beaucoup plus d’argent que possible parce qu’ils ont peur et savent bien qu'un jour le peuple reviendra a la charge et les chassera .

Il y a aussi une catégorie des congolais désespérés. Dans cette catégorie, on trouve toutes les classes là dedans. Ce sont ceux là qui ont toujours lutté pour le changement pour le pays mais un certain moment par manque d’argent mais surtout de conviction dans un idéal juste, ils retournent au pays pour se faire soit disant opposant du régime. Mais dans tous cet engrenage de vols, corruption etc … , ils tombent dans le piège et deviennent eux aussi des adeptes du Président rwandais kanambe mais n’ accusant plus Monsieur Kanambe que la mauvaise gérance et mauvaise gouvernance.

Il y a une autre catégorie des congolais, des misérables, qui veulent "réussir" par tous les moyens, ils vendraient ou tueraient leur mère à cause de l’argent. Misérable, ce n’est pas de leur faute , c’est à cause de tous les gouvernants qui se son succédé aux Kongo et qui non rien fait pour préparer un avenir meilleur pour les Kongolais!! Ces gens n’ont pas encore compris qu’ils ont des droits, le pouvoir et peuvent oeuvrer a l'entreprise de la véritable transformation du Kongo par leur travaillent . Ceci commençant bien sure par apporter le changement en oeuvrant pour le départ précipiter de Kanambe et du Kanambisme du kongo. Ils se sont par ailleurs spécialisés dans la flatterie, pour louer et glorifier nos malfaiteurs, nos assassins qui sont au gouvernement pour obtenir quelques miettes du gâteau et subvenir à leurs besoins.

Cette catégorie des compatriotes est manipulée par des indécis, par des hommes aguerris pour détourner les regards des hommes et des femmes incapables de se décider, de réagir et d’analyser.
Cette catégorie est formée et a pour mission de prêcher la haine et la division parmi le peuple congolais. Humilier les leaders de la résistance, à boucler la gueule des compatriotes résistants qui ont le courage de réveiller et de conscientiser le peuple Kongolais . Ils sont actuellement infiltrés partout dans la diaspora , bokeba....

Parmi cette catégorie manipulée et intoxiquée, il y a certains Pasteurs des groupes charismatiques congolais, tous apôtres et adeptes de ces manipulateurs, des musiciens, des journalistes, ba petit makambu, ba petit ya coop, ba voyou. , des rwandais, des angolais etc …

Ces derniers , nous côtoyons tous les jours, ils ont des sites et des radios Internet, ils masquent leurs jeux, ils parlent aussi "d'une certaine libération ", SOMOO... Ils sont là pour casser les vrais combattants comme dit ci haut . Leurs sites et leurs radio sont là pour contredire nos meilleurs combattants, nos meilleurs intervenants, Ils se présentent comme les meilleurs et se proclament a tout vent venant leaders de tous les sites et les radios. Quand ils donnent des ordres , ils voudront que tous le monde dois les respectés.

Nous remarquerons que les intervenants ou internautes congolais habitués à la dictature, quand ils sont flattés par ces faux animateurs pour qu’ils aillent dans le même sens que eux, ces intervenant mouton de Panurge (MALANDA NGOMBE) encouragent ces faux animateurs et rajoutent du sucre dans leur propos démagogues . Nous ne comprenons plus si ces intervenants sont congolais ou ce sont ces étrangers nés au Congo qui préfèrent la situation misérable actuelle des congolais pour qu’ils puissent continuer à nous voler.

Le congolais n’a plus le sens d’analyse, c’est ainsi que le monde entier le trouve immature et peut aisément se servir de lui . Ne t il pas devenue moins valeureux que du papier hygiénique....

Pour une bêtise nous consacrons beaucoup de temps et n’oublions l’essentiel. C’est ainsi que l'élite rwandaise a aussi compris notre façon de faire et peut nous utiliser a son propre gré' voyer le cas eloquent des Zacharies Bababaswe et les autres pour vous en convaincre... Ceci ne pouvre t il pas peut être que nous ne somme pas prêt a nous diriger nous même? Mai parce que BO MOTO ezali te .

Trop c’est trop chers compatriotes, réveillons-nous, ne laissons plus ces infiltrés et ces collabos nous divisés et nous distraire . L’années 2009 a été un année merveilleuse pour nos ennemis et les collabos. Nous, nous avons tourné en rond et c’était une année sanglante pour notre peuple.
Pendant qu’on tue nos frères et sœurs, biso to vandi , tokomi kolobela ba mabala ya batu et cela pendant des mois . Mais quelle honte ! c’est cela votre résistance ? Mais mokoli ekoseka biso.

Que le combat dans la diaspora soit recalibrer et modelé sur une nouvelle base. L'homme Kongolais le savoir si bien que personne ne descendra du ciel o d'une autre planète pour venir prendre soin des linges sales du Kongo . Le kongolais seule est responsable de son devenir , il doit seule réclamer sa place dans le concert des nation par un travail positif et un éveil de conscience sérieuse. Le problème du Kongo n'est pas la responsabilité seule MAMA LIKEMBE ? je mène nom combat pour nom pays que j'aime tant mais ceci doit être les travails de tout mes freres Kongolais . Nous devons ensemble mettre fin a cette misere noir sur notre peuple et sur nous meme . Nous devons chasser Kanambe et le Kanambisme au Kongo mais plus toute forme de pense qui amene le Kongolais a dormir et a ne pas prendre la responsabilite de son devenir entre ses propres mains mais a toujours faire fois aux Americains , Europeens ou a des forces pseudo Mystiques ou religieux pour venir sauver le Kongo . "TOBUNDA JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE NOTRE SANG."


Le kongo a besoin de vous!!!


Mais congolais , pourquoi cette haine sur le Congo.

LAMUKA KO !

MAMA LIKEMBE

jeudi 12 novembre 2009

LE CONCEPT BOKOKO DERANGE , POURQUOI?

LE CONCEPT BOKOKO DERANGE , POURQUOI?Pourquoi le concept Bokoko dérange t il?

Nous nous sommes décidés de rédiger cet article pour essayer de donner de la lumière surtout dans la diaspora Kongolaise , au sujet de ce concept. Ce dernier est entrain de devenir d'un cote' , un étalons de bataille dans l'éveil de la conscience de l'homme noir en général et du peuple Kongolais en particulier . Cependant de l'autre cote' , il est rencontre une résistance farouche de la part de ceux qui cherchent a garder le peuple noir dans un état de prison mentale et d'inconscience mortelle . Ceux qui inconsciemment ou consciemment travail d'une manière assidue pour aider l'entreprise de l'anéantissement de l'homme noir a pouvoir se realiser . Le font ils peut être par naïveté' ? par mauvaise fois? par manque de connaissance? ou seulement ils sont programmés a agir de la sorte et ne connaissent pas mieux? Voici tant des questions qui derrangent quand l'ont prend la peine de reflechir.
Si nous posons une question sincère a tout ceux qui des dents et bras combattent sans arrêt l'éveille de la conscience de l'homme noir a faire un recours a l'inspiration ancestrale , et a faire des recherches pour comprendre quelles sont les véritables en jeux de ce qui lui arrivent aujourd'hui? Si nous leur posons seulement la question sincère de savoir quelles sont les motivations vraies qui les poussent a se souscrire en faux a ce nouveaux courant de pense' cad BOKOKO? Ce courant qui comme un vent violant , un ouragan souffle sur le Kongo et l'afrique en ce temps prophétique afin de ramener les Kongolais a l'ordre pour qu'ils redeviennent responsable et maitre de leur devenir...
Si nous leurs demandons d'une âme tres sincère quelles sont leurs motivations profondes?
Dans leurs approches , nous ne sentons une difficulté' très marquée' et un vide de raisonnement a pouvoir justifier leurs démarches apparaître clairement a l'horizon de leurs défenses . Parfois c'est en s'appuyant sur des nébuleux d'excuses tel que le concept Bokoko n'a pas encore était bien défini , d'une manière linaire et claire par ses défenseurs . Au fait pour certains le concept semble ne pas avoir des lois ou règles , qu'il n'est pas scientifique . Ou encore pour certain nous constatons avec amertune une cacophonie a comprendre si les cultures Africaines avaient elles contribue' d'une manière ou d'une autre a l'éclosion de la société dite moderne . Plus encore c'est leur conception d'une approche péjorative de Bokoko qui parfois ils l'associent a la sorcellerie, la magie ou la manipulation ldes certaines forces ditent maléfiques selon que leur foi importe' leur ont enseigne'...
Aussi ,c'est incroyablement la confusion totale , de libérer ou non que ces defenseurs présentent en substituant le concept Bokoko avec le terme " Bakoko" cada les ancetres .

Lorsque nous regardons en surface la société moderne Africaines ,c'est vrai que beaucoup des abus commis dans l'application des certaines de nos coutumes ( habitudes d'un peuple) ont mis beaucoup des jeunes Africains dans une situation ou ils ont se sont vue forces a rejeter en bloc tout ce qui a trait a leurs traditions . Ceci étant bien sure encourager par l'érudition qui a contribue' par conspiration hegemonique Europeenne a prêcher pendant longtemps la culture Africaine comme primitive , barbare , arrieree'par ce fait caduque.
Es ce que le rejet de la culture est elle une excuse ou une approche réfléchi de la par de la nouvelle génération ?
Il ne faut pas oublier qu'en général les préceptes des traditions Africaines reçu dans ce siècle ou le siècle dernier , ne sont que des transformés approche d'au moins 6 siècle de la pensée des nos ancêtres modelée' et transforme' par les circonstances de la traite des noirs aussi bien que de la conquête coloniale humaine Europeenne . En effet, n'ayons pas froid aux yeux de l'affirmer que la colonisation et la traite des noir ont corrompu tres sérieusement certains des nos coutumes et valeurs qui sont devenu nocifs et assez inadaptées pour ce temps moderne. Nous allons revenir sur ces explications en détail dans le développement de notre sujet sur ce point .
Ayant vue toutes les difficultés qui ont comme mission de flouer ce nouveau courant de pense' : "BOKOKO " ou la renaissance de la pensée' de l'homme noir . Nous avons trouve' impératif a ce point d'écrire un article que va faire un essaie d'approche de ce grand et vaste concept qui est très significatif et mais surtout tres important a cette heure cruciale pour l'homme noir, heure ou impérativement choisir se réveiller et prendre la destinée' de son monde entre ses mains ou sombrer et disparaitre a petit feu en tant que race .

LE ROI LEOPOLD II
Avant d'entrée dans la matière , nous trouvons impératif quand même de donner notre état de lieu de ce qu'est devenue l'homme Noir et surtout son système de pensée actuel . ici nous utilisons au même titre le concept système de pensée' et philosophie .
En effet , beaucoup d'hommes parlent aujourd'hui dans la diaspora comme au pays d'ailleurs du BOKOKO . Mais connaissent ils réellement la portée' intrinseque de ce tres grand concept? Lorsque nous relisons attentivement le discours du roi Leopold 2 de Belgique de 1883 , a l'occasion de l'envoie des missionnaires chrétiens au kongo. Nous tomberons sur un paragraphe ou il demande aux missionnaires d'apprendre "aux sauvages Kongolais noir" a mémoriser leurs enseignements et non a réfléchir sur leurs portées'. Apprenez les a mémoriser sans réfléchir voila la règle d'or pour son anéantissement .

Papa Nkusu Nzalampanda naNgola ,un des éclaireurs des mouvements du renouveau Africain a l'heure actuelle , nous amène réfléchir d et a comprendre dans ses exposees , comment est ce que dans ce discours , ce génie maléfique souverain de la Belgique ,Leopold 2 , qui évoluait dans les traces de ses ancêtres, avait compris et trouver la formule magique de garder les Kongolais en état d'esclavage perpétuel . L'homme noir par l'intellectualisme occidental , n'a était forme' plus a la mémorisation machinale des concepts qu'a résonner sur leurs portées et leurs profondeurs . Même quand ce dernier déclare du haut des tribunes qu'il est devenu un amis de la science , qui est devenu scientifique ou qu'il a des compétences scientifiques en générales , la réalité est qu'il devient de plus en plus mécanique par la mémorisation machinale des préceptes que l'occident lui permet d'apprendre. En se ressourçant toujours a ce discours de ce génies d'enfer Leopold 2 ; nous voyons en ce qui concerne le kongo par exemple; son appelle a etait tres bien entendue et que le travail sur cette ligne a etait tres bien fait avec grand succès de la main des experts. A l'heure actuelle le Kongolais est devenue un des défenseurs passionnés dans toute l'afrique noire des des ideologies et religions importées par exemple . Dans sa tombe , cette sinique personne ne peut que se frotter les mains et dire avec fierté' d'ailleurs :" Ils ont accompli parfaitement ma volonté'!!!! "

Ce mal n'est pas totalement Africain bien qu'il ait pris racine fortement en Afrique ceci nous le savons bien a cause de l'intérêt de conquête que l'occident accord a cette partie du globe. Même en Europe par exemple , l'enseignement moderne est plus préoccuper aussi a former aussi d'une manière générale des gens qui doivent mémoriser et sont dépourvue de la capacité de résonner: " Il est facile a géré' une population Zombie que des être réfléchis!!!"
Alors que la véritable érudition n'est réservé aux seules classe élite( les lumineux) dans les écoles secrètes et ésotériques.

Revenons a l'Afrique car c'est d'elle que nous sommes plus préoccupés dans ce travail. L'intellectuelle Africain n'est pas généralement forme' a raisonner l'avons nous dit un peut plus haut , par conséquent il est inapte a approcher la complexité de gestion de son monde . Ainsi . il se trouve plus confortable lorsqu'il sert les interets de l'occident , il se sent plus civiliser et proteger . Bien que dans la pratique l'occident n'a toujours pas était capable de respecter sa parole en cette matière cad garantir a l'élite Africaine corrompue un paradis une fois hors du pouvoir. Nous avons qu'avoir les cas de la plupart des ex présidents Africains pour nous en convaincre. Il est cependant curieux et étonnant quand même de constater que malgré cela aucune leçon de morale n'est tirée' des ces observations par l'élite Kongolaise ou Africaine ....

Dans cet imbroglio macabre ; ils y a des vaillants fils d'Afrique qui ont émergé' et cherche' a recorriger ce système défectueux de la fabrication de l'élite noir. Et dans le monde scientifique, parmi tant d'heros qui ont élevé leurs voix , nous aimons citer l'exemple d'un ancien professeur de l'Université de Lubumbashi au Kongo . Le professeur Kalele Kabila qui avait souleve dans le paradigme du raisonnement, la notion des FAUX CRITERES DE LA DETERMINATION D'UN DISCOURS SCIENTIFIQUE. Nous n'allons pas reprendre toute sa thèse ici mais nous voulons seulement présenter sa conclusion qui est :" Un discours est scientifique , lorsque ce discours est conforme a la vérité" rejetant les autres litanies des critères enseignés par ses prédécesseurs conformément a l'approche occidentale laissé' cad la juxtaposition des arguments d'autorités , les références infrapaginales etc.. Nous aimons prendre cet exemple pour montrer que ce n'est que lorsqu'une ame commence a réfléchir, qu'elle peut être en mesure d'énoncer des nouvelles théorèmes , des nouvelles thèses etc... Ce n'est que lorsqu'une ame commence a réfléchir qu'elle peut se mettre a l'abri des superstitions religieuses acquissent sans trop des réflexions et être un facteur inhibiteur du changement. Mais lorsqu'une âme ne fait que répéter machinalement ce qu'on lui a permit d'apprendre et bien cette âme est condamné' a disparaître. N'est ce pas que Descarts avait dit :" Je pense donc je suis.."

Dans sa chute libre , dans son échec totale a pourvoir s'organiser et se diriger en tant qu'un peuple . Depuis un certain temps nous constatons que l'homme Kongolais commence a chercher a comprendre sa sitution actuelle mais plus , il a commence' a chercher a réfléchir de maniere intense afin de trouver les voie de solution original qui lui son propre pouvant l'aider a sortir de cette grave crise .. Solutions dont la subsistance de son être en dépend totalement mais cela doit ce faire dans un avenir tres proche.
Parmi les chercheurs sincères et honnête qui veulent aider le kongo (l'Afrique) a sortir de sa crise actuelle . Un groupe des nouveaux penseurs comme dit si haut commence a émerge' et a analyser la possibilité de pouvoir recrée l'âme congolaise car l'âme qui ne pense pas est belle et bien morte." Je pense donc je suis l'avait si bien dit Descarts. " nous l'avons déjà cite' un peu plus haut....
C'est dans cette réinvention ou renaissance de l'homme kongolais que cette nouvelle classe des penseurs a juge' qu'il serait impératif de faire recours aux valeurs des temps anciens. Cette vision fut d'ailleurs développée' et soutenue vers les années 1970 par beaucoup des penseurs Negro Africaines. Comme le disait si bien , le professeur Cheik Anta Diope, que la résurgence d'une Afrique forte de ce chaos ne se faira que lorsque celle ci jettera un regard profond et sérieux vers la vallée' du Nile . Le professeur OMOTUDE affirme aujourd'hui d'ailleur que depuis que la civilisation avait quitte' l'Afrique toute l'humanite a sombre dans le chaos. Mais non pas a la manière du mouvement du recours a l'authenticité prônait par le feu Maréchal Mobutu sese seko de la république démocratique du Kongo et sa suite qui en réalité ne fut qu'un ensemble slogan creux. Ces slogans qui ont précipité le kongo dans la plus basse expression de lui même et ont permis au feu Maréchal Mobutu sese seko par ricocher de s'accrocher au pouvoir le plus longuement que possible , cad 32 ans de règne sans partage du pouvoir et aux résultants catastrophiques. Ce genre de mascarade opportunistic n'a rien vraiment a avoir avec la pensée Bokoko. Certaines critiques malintentionnées se servent de cet argument tres léger pour chercher a discréditer tout effort et bonne intentions allant dans le sens d'aider le Kongo, l'Afrique a sortir de sa situation actuelle cad sa crise mentale immense .
Mais ce qui est douloureux avec ses genres des critiques, c'est qu'ils n'offrent aucune solution de rechange sérieuse!
Bokoko est une démarche positive vers la réinvention de l'homme Kongolais et Africain dans tout son extension et grandeur . C'est une marche vers une nouvelle naissance de l'africain ( l'homme noir) étant qu'un être pensant (MUNTU). Dans le même soucie de la renaissance africaine bien que celui s'exprime comme une expression purement Africaine , BOKOKO.
Ce courant de pense' comme dit si haut , aussi puissant qu'un vent tres violant ,ou un feu déchaîné' de brousse ,vient réveiller le Kongolais,l'africain dans un sommeil de suffisance de pense' qui fait de lui un savant alors qu'ils retrouvent aujourd'hui au bas de l'échelle de la planète. Voila pour quoi comme une science plu-rie disciplinaires Bokoko pose des questions sans pitié dans tout les domaines de la connaissance .


1. Dans le domaine de l'histoire de l'homme noir : ce nouveaux courant amène le kongolais a poser des questions et a chercher a connaître la vraie histoire de l'Afrique . Car comme l'avait dit Mkumu (Patrice) LUMUMBA :" L'histoire du Kongo sera écrite par les Kongolais eux même." . Ce mouvement encourage les chercheurs congolais a créer leurs propres lecture de l'histoire du kongo depuis des millénaires jusqu'aux évènements actuels. Rejeter les assertions comme : " Diego cao avait découvert l'embouchure du fleuve Kongo en 1482" comme si les BaKongos qui vivaient a cet endroit étaient tous des aveugles et incapable de se réaliser qu'en ce lieu le majestieux fleuve Nzadi se jetait dans le majestieux Kalunga (l'océan) ???? Ou encore cette pratique d'appeler les Européens , les occidentaux comme si l'Europe etait a l'occident de l'Afrique alors que tout le monde le sait pertinement bien que l'Europe est au nord de l"afrique ( quelle buzoberie..)LE SPHINX ET LA PYRAMIDE DE KUFU (KUFWA)


Notre histoire doit être récrite comme une histoire des véritables héritiers de L'egpyte ancienne ou Kemet comme nos ancêtres l'on appeler. Kemet qui avait en son sein un grand temple appelle' EKI PATA ou UKU PATA , qui "veut dire ici est l'âme du pere " que le grecque ont traduit abusivement en EGYPTE. Mais aussi l'histoire de Napata , Kanana , MonoPata , des organisations étatiques puissant comme Kongo , Songhai, Mali, Luba , Lunda ,songye, Zulu, Kuba , Bunganda , Kitara Bunyoro (rwanda ) etc.. .
Nos historiens ,fils de l'Afrique comme professeur Obenga , Professeur Coovis Gomez, Professeur sthimpaka , Professeur Bwemba Bong , Professeur Omotunde et tant d'autres... tous sur les pas de Mfumu Cheik Antadiop doivent continuer a conjuger des grands efforts pour creuser dans la veritable histoire de l'afrique. Car les travaux sont d'une richesse incomensurable et vitale . La lecture de l'histoire de l'afrique nous aidera a trouver les points forts de l'Afrique ancien mais plus tirer des lecons de la cause de notre chutte entant que civilisation . Comme vous le savez bien :" sans la connaissance du passe', nous ne pouvons comprendre le present et sans la comprehension du present nous ne pouvons batir le future!!! "

2. Dans le cadre de la religion, les defenseurs de ce courant,BOKOKO, ayant compris que la religion est l'une des pieces maitresses pour faconer l'ame d'un peuple. Ils se donnent comme mission de restorer la veritable religion Africaine dont l'apogee' etait celle de Kemet . Soumettre les religions non Africaines et meme Africainnes a une critique sans pities . Et ayant realiser que les religions importees et pratiquees par les Africains sont tres mal connu de ces derniers . Ce courant va aller desmystifications des religions importees qui sont tous venues dans le but unique de coloniser , d'en prisonner l'homme noir . Voila pourquoi ce courant preche la renaissance de la religion Africaine qui avait procurer a L'afrique paix et stabilite' pendant des millenaires avant l'arriver des religions importees , religions de colonisations qui sont venue avec un seule but comme dit ci haut facilite' la domination des conquerrants.

3. Dans le domaine de la litterature et des langues .

Bokoko encourage l'utulisation et la revalorisation des langues Africaines dans tout les domaines de la vie. Bokoko veut decoudre avec cette pratique de croire que le fait qu'une personne s'exprimer bien dans une langue Europeenne , Francais , Anglais ou autres par exemple cela est un signe d'intelligeance. Cad une capacite' de pouvoir logiquement comprendre et utiliser la realite' a son profit ou etre pourvue des beaucoups d'informations . Il encourage l'utilisation des langues Africainne dans les domaines d'enseignement, de la litterature et la philosophie . Ayant compris que la plus part des langues africaines ont la meme racine , ce courant de pense' soutient la creation d'une langue Africaine qui pourra etre utiliser en extension dans toute l'afrique.

4. Dans le cadre des sciences humaines comme la politique , la medecine et la pharmacie . Il est communement accepte' qu'apart le plus grand dont que l'afrique a fait a l'humanite' toute entiere a savoir celui de l'homme lui meme car etant le berceau de l'humanite'. L'Afrique a aussi fait dont a l'hunamite de la science et la religion . Aussi vraie que la science a une origine Africaine cad Les mathematique , la medecine , le droit , la politique , l'art etc...
Voila pourquoi la pensee' Bokoko prone le recours ou la redefinition dans le domaine de la science des methodes de travail a l'Africains . Ceci pouvant permettre a l'Africain a presenter un tavail scientifique dans une approche purement Africaine qu'il maitrise exellement bien . Ce mouvement est d'essence scientifique , la science etant elle meme nee' en Afrique cad le connaissance allant de l 'observations des faits , la deduction de lois qui regissent ces faits et la reproduction des ces faits a volonte'.

A.) En politique par exemple Bokoko encourage une politique qui fait recours valeurs ancestrales vraies . La comprehension de la notion du pouvoir comme etant fondement de la bonne gouvernance de la societe non pas comme un moyen d'oppression de la masse ou d'enrichement facile d'une certaine elite . Le pouvoir doit etre concu comme une responsabilite envers son peuples, nos bakulu ( anciens , ancestres) et Tata Nzambia Mpungu notre createur . La redefinition totale de la notion du pouvoir , son acquisition et son exercice pour que celui ci passe du camp de la definition du pouvoir d'une maniere egoiste a l'occidentale ,qui a infecte' nos dirrigeant et meme chef coutumiers, a une essence du pouvoir comme cela etait consu dans la vallee' du Nile . Le Pharaon cad le chef de la maison qui est aussi un chef religeux . Partant de cette notion pure, chercher comment la rendre operationelle dans le contexte des nos societes actuelles. Un pouvoir definie de cette maniere n'est pas attache' aux materiels et a l'egoisme qui amene les dirigents a terroriser sa population ,et etre seule a beneficier du pouvoir , vivant bien alors que toute la population est condamnee' a vivre aux enfer!!
Dans la maison lorsque la nourriture n'est pas suffisante par exemple, c'est le papa , le chef de la maison qui se sacrifier a la faim. Celui qui doit chercher a savoir d'ou vient cette situation et comme faire pour que cet etat des choses prennent fin... Il en va de meme du pouvoir a tout les echelons de son exercice. Le chef doit avoir la connaissance de la sagesse Africaine et non etre esclave des sagesse occidentales en se faisant une marionette la franc maconerie , la rose croix , et toutes sorte des lodges qui l'emprisone, lui et tout son peuple....

B . Dans la Medecine
KAKA IMHOTEP 2200 avant YEHOSHUA ( JESUS)La medecine , Le grand Kaka Africain IMHOTEP de EKI PATA est le pere de la medecine selon la vraie histoire. IMHOTEP avait vecu 2200 avant jesus et etait un espert en Astronomie ,architecture et medecine .Tous les enseignements d'HYPPOCRATE; meme son fameux serment ete tire' des enseignements d'IMHOTEP en terre de Kemet dans la valle' du Nile ! D'ailleur dans presque toutes les langues dite Bantu ce grand KAKA , KOKO, est toujours celebre' avec respect MOTEMA , MUTIMA , MUCHIMA , TIMA etc ...pour dire le Coeur . Kemet avait fait de lui un dieu ,un kulu walunga cad un saint , ceci a cause de son genie exeptionel..

Bokoko veut redevelopper la medecine Africaine et la quantifier ou cela est possible aussi la mariee' avec la medecine occidentale la ou cela serait possible. Relance' cette esprits de la connaissance de la maniere dont un peuple peut se prendre en charge par sa propre technicite' dans le domaine medicale et autres. Encourager les medecins Africains a inities beaucoups d'autres jeunes sous les pas de IMHOTEP et garder leurs connaissances dans les livres . L' Afrique ne doit pas rester esclave eternel de la medecine Occidentale qui elle meme n'est provenue en grande partie que des travaux d'IMHOTEP et autres grands medecins de l'Afrique antiques . Des gouvernements responsables doivent aider a la constructions des Hopitaux Africaines ou la medecine Africaine sera pratique' et actualiser. La contruction des institution ou elle sera enseignee'.

5. Dans l'architecture .

Nous presentons expresement ces deux images pour faire asseoir notre argumentation. Nous voulons montrer a ceux qui affirment que l'Afrique ancienne n'avait rien fait ont vraiment tord . La realite' et que c'est l'Afrique nouvelle qui ne fait absolument rien . L'afrique colonial et post colonial est la seule a ne pas avoir develope' une pensee propre a elles seule.! Mais c'est donne esclave volontier aux pense's des autres.PALAIS A DJENE construit vers 12eme SIECLE

dont nous pouvons encore voir l'edifice aujourd'hui.
LA VILLE DE NAPATA


Bokoko entre vois que l'afrique doit avoir son mode d'architecture propre a elle seule . Visant a celebrer son passe's glorieux . la construction des nos villes et cite's ne doit pas etre une copie des villes occidentales comme si l'africain ne connaissait pas la notion de la beaute' propre a elle . Les temples de Ndjene de l'empire du Mali , les villes des l'egyptes et de Napata sont une preuve eloquante d'une originalite absolue sans pour autant oublier les kraals du Royaume de Zulu avec leurs constructions circulaires ! quelle richesse et inspiration. L'architecture a existe' en Afrique dans sa richesse profonde que seule les architectes Africains doivent reactualiser et transmettre les connaissances a la progeniture....

Bref Bokoko est un tres grand concept qui touche a tout les domaines de la vie ou l'Africain , les Kongolais actuel doit fournir d'effort considerable pour donner le meuilleur de lui a l'humanite'.
Bokoko veut que l"afrique ( l'homme noir ) puisse recalibrer ses efforts vers le progres tout en se connaissant :" Connais toi , toi meme ".
En guise de conclusion ,nous allons dire que : BOKOKO est un courant de pense' qui vise a reinventer l'ame de l'homme Kongolais et l'homme noir en générale qui est mort dans le fort intérieur .Ceci fait qu'il n'est plus a mesure de mener une réflexion libre , indépendante , objective et originale. Cad une réflexion sans complaisance mais en puisant sa source d'inspiration dans la pensee' , réalitée et reve Africain .
C'est un courant de pense' qui est a vocation d'évoluer en une science plu rie disciplinaires. Ici la notion de la science étant comprise bien sure comme celle de l'observation des faits , a partir de l'observation des faits , tirer une lecture des principes qui tissent les faits et enfin entrevoir la possibilité de reproduire ces faits observer a son profit. Nous allons souligner ici un élément très capital qui est celui de la considération des observations faites dans la progéniture. Voila pourquoi BOKOKO a pour mission de promouvoir, la religion , la science et l'histoire vraie de l'Afrique comme une discipline essentielle car sans la compréhension de l'histoire , il est difficile de comprendre le présent et par conséquence l'impossiblite d'entrevoir un future positif . Dans cette même ligne promouvoir l'étude de l'archéologie comme support essentiel a l'histoire . Elle va aussi promouvoir la discipline Politique mais dans le cadre de la cosmogonie Africaine :" Makuku matatu malamba Kongo". Elle va promouvoir la discipline medecinale , la pharmacope Africaine , la science Africaine mais tout ces disciplines evoluant dans le cadre de la pense Africaine nous ne cesserons de le dire .

Bokoko est la voie vers la solution des problemes Africaines, il enleve l'afrique dans cet etat ou elle ne fait que mendier , plaider au monde entier d'avoir pitie d'elle a un etat de l'affirmation de sa propre indetite' par un travail assidue. Bokoko egale au travail dans la conscience de notre monde , notre realite et notre reve comme un peuple et une race parmit d'autres.

jeudi 5 novembre 2009

LONDRE : LE GENERALE KAGAME AURAIT ECHAPPE DE JUSTESSE AU LYNCAGE


Londres: Le général Kagame aurait échappé de justesse au lynchage de la diaspora congolaise (04.11.09)

Face aux résistants/combattants congolais, Paul Kagame a dû sans le moindre sang-froid, prendre immédiatement la fuite. Qu´est-ce qui a dû se passer réellement à la Bourse de Londres?


Selon nos sources de Londres, en Grande Bretagne, le criminel de guerre au pouvoir à Kigali au Rwanda, en l´occurrence Paul Kagame, a dû effectuer secrètement en ce week-end de Toussaint, un voyage dans la capitale britannique, où, selon son programme, il devait entre autre, se rendre à The London Stock Exchange, c´est-a-dire à la Bourse de Londres; afin d´y négocier avec ses responsables, les prix des matières premières stratégiques que sont notamment: le pétrole, le coltan, mais surtout, l´uranium. Il importe cependant de faire remarquer à l´opinion que, le pays que dirige d´une main de fer et dans la terreur ce bonhomme depuis quinze ans, à savoir le Rwanda, ne regorge dans son sous-sol, ni aucun gramme, ni le moindre baril desdites matières premières de base.

En effet, les résistants/combattants congolais de Grande Bretagne, en particulier, ceux vivant dans la grande agglomération de Londres, toujours bien renseignés sur les entrées et les sorties des Congolais ou des Africains - ordinaires ou officiels - en terre britannique; prirent connaissance en début de week-end de Toussaint, de la présence inopportune du Boucher de Kigali, entendu Paul Kagame; dans ce qu´ils considèrent désormais comme leur chasse-garde, où d´indésirables visiteurs officiels ou pas, ne peuvent fouler leurs pieds, au risque de se voir très sévèrement sanctionnés. Paul kagame, ennemi publique numéro un des Congolais, prévoyait effectivement de débarquer à la Bourse de Londres dans les après-midi de ce mardi 2 novembre 2009 pour des pourparlers, mais sûrement alerté par ses services de l´éventualité de l´embuscade que pourraient lui tendre les résistants congolais à cette heure-là de la journée, afin en découdre avec lui, a tenté de brouiller les cartes. Celui-ci croyant plus malin, en voulant prendre les combattants au dépourvu, a dû changé son programme pour la matinée sur le coup de 10 heures GMT, et aussi l´heure locale.

En effet, contre toute attente et à sa grande surprise, il découvrait que c´était plutôt lui qui avait été pris au dépourvu en tombant à son propre pièce. Étant donné que les résistants/combattants congolais étaient déjà là sur le théâtre de l´opération, et l´attendaient de pieds ferme, afin de lui infliger un lynchage bien mérité. Ainsi, lorsqu´il fit son apparition sur le lieu en sortant de sa voiture, trois vaillants résistants/combattants de première heure se hâtèrent lui sauter dessus. Étonnant paradoxe: Paul Kagame, qui s´est toujours semble-t-il pris pour un brave, oublia cependant son fameux titre de président de la République du Rwanda, en se sauvant. C´est-à-dire qu´en bon Inkotanyi d´autrefois, il prit immédiatement le soin d´user de ses réflexes d´ancien rebelle, en prenant sans autre forme de procès la poudre d´escampette. Paul Kagame, né assurément sous une belle étoile échappa de justesse au lynchage et à l´humiliation lui réservés. Aussitôt après cette fuite sans ne fus-ce qu´un minimum de sang-froid, la Police britannique alertée, fit sa descente sur le lieu pour s´enquérir de la situation et rétablir l´ordre, sans toutefois procéder à aucune arrestation.

C´est ainsi donc que de là, les résistants/combattants prirent droit le chemin du Home Office et du Foreign Office, respectivement Ministère britannique de l´Intérieur et Ministère britannique des Affaires étrangères, mais aussi de l´Ambassade du Congo, où un mémorandum fut déposé près de l´autorité britannique, lui notifiant que Paul Kagame, qui a du sang des millions de Congolais et de Rwandais sur ses mains, n´est pas le bienvenu en Grande Bretagne, et que sa visite ne peut à leurs yeux constituer rien d´autre qu´une pure provocation, qui ne pourrait que trouver son juste retour du bâton. Il appartient donc à l´autorité compétente de prendre désormais ses dispositions pour leur éviter de faire un malheur. Voici pourquoi, Paul Kagame, humilié, et sans attendre plus longtemps, a dû écourter sa visite en rebroussant précipitamment chemin sur la pointe des pieds pour Kigali, dans la même soirée mardi.


Comment peut-on donc expliquer le fait que Paul Kagame soit l´interlocuteur désigné de la fameuse Haute finance internationale, alors que son pays le Rwanda ne regorge aucun des minerais susmentionnés? Complicité avérée...


Ironie du sort oblige, car contrairement aux réalités géologiques et à l´inexistence
dans le sous-sol rwandais de ces ressources minières, Paul Kagame semble malgré tout être, la personne la mieux désignée avec laquelle discuter de ces genres de magouilles sans scrupules, pour une certaine Haute finance internationale baignant dans un inqualifiable cynisme primaire; au service de laquelle oeuvrent en toute impunité, une panoplie de véreux hommes politiques occidentaux tels que: le Belge Louis Michel et Tony Blair, pour ne citer que ces deux-là. Quant au premier cité, ex-commissaire européen à l´Aide humanitaire et au Développement, ou encore, ex-ministre belge des Affaires étrangères. Et le second lui, ex-Premier ministre britannique, actuellement l´un des deux candidats en lisse à la présidence de la Commission de l´Union européenne.

Au fait, ces deux Éminences grises européennes, sous de farfelues couvertures, du type de son African Governance Initiative (AGI), - véritable offine à multiples desseins - s´agissant de Tony Blair, tiennent à bras le corps ce régime de terreur en qualité de soi-disant Conseiller spécial. D´ailleurs, c´est le cas de le dire, selon une récente publication de Financial Times, le célèbre le journal économique britannique, Vindrush Ventures N0 3, cette fameuse boîte de partenariat très rentable mise sur pieds par Tony Blair, financée par plusieurs donateurs de fonds, dont la Fondation Bill et Melissa Gates, d´où proviendraient en partie les financements nécessaires aux opération de soutien au Rwanda, au Libéria, au Sierra-Leone; serait caractérisée par une opacité qui cacherait peut-être des malversations financières sur des juteux bénéfices réalisés et non déclarés, qui prendraient des destinations inconnues.

Ceci dit, venons-en à la grande <<>> qui bien la peine d´être posée en ces termes: d´où proviennent-ils donc ces virtuels minerais que ne possède pas le Rwanda, mais que grâce auxquels, Paul Kagame, se fait tout bonnement recevoir sur ce marché des matières premières pour des soi-disant pourparlers? Faut-il ainsi être si naïf et ne pas être en mesure d´y répondre? La réponse en est claire comme l´eau de roche: le Congo voisin. Car, victime du gangstérisme d´État du Gouvernement rwandais qui pratique la razzia sur ses richesses minières, économiques et autres, le Congo est en proie à de récurrentes guerres d´agression et de prédation lui imposées depuis treize ans par deux États-voyous de son environnement régional que sont: le Rwanda et l´Ouganda. Eux-mêmes soutenus, financés à leur tour par des puissances occidentales et la Haute finance internationale. La sinistre visite avortée de Paul Kagame à la Bourse de Londres nous en fournit une fois de plus une indéniable et palpable preuve, en mettant à nu la complicité entre ce bonhomme et ses hôtes londoniens..

Soutien sans faille au chef du régime génocido-militariste, et ce, en dépit de tous les odieux crimes de guerre et crimes contre l´humanité dans son actif. Chez lui au Rwanda, et surtout au Congo voisin, où le macabre bilan de ses criminels faits d´arme, selon des sources internationales dont les Nations unies, avoisinerait déjà les six millions d´innocentes victimes en treize de guerre injustement imposée à son peuple martyr. On extermine sans états d´âme des populations entières congolaises, pour s´abreuver au mépris de l´éthique de: leurs richesses du sol et du sous-sol. Le tout, se produisant comme si l´Afrique ne comptait ou ne compte guère, d´autres fils dignes et immaculés à conseiller tels: l´ex-président ghanéen John Kouffor, dont l´action et les efforts - pendant ses années de pouvoir - méritent d´être saluer. Lesquels ont permis, soulignons-le, au Ghana de bien amorcer le virage pour son développement économique, et de poser de vraies bases pour l´instauration d´une démocratie participative à l´africaine et d´un État de droit.

De toute évidence, dans le cadre de ce cauchemar infligé au Congo pour le contrôle de ses diverses richesses minières, les masques continuent décidément de tomber. Car l´on voit plus clairement, au-delà de ces minables dirigeants tutsis rwandais et ougandais sans foi ni loi, que l´on manipule comme des vulgaires marionnettes pour semer mort et désolation chez leurs voisins congolais, qui en sont les vrais commanditaires, et à qui profitent réellement tous ces crimes. Justice divine étant, soyez-en sûrs, vous serez tôt ou tard rattrapés par vos crimes, et l´Histoire vous jugera tous le moment venu.

Que Dieu bénisse le Congo et garde son peuple!


Pépin Lulendo
Le 02 novembre 2009